Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn.

Ifølge foreningens vedtægter § 2 er dens formål følgende:

Foreningens formål er at virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af Vestfyns bebyggelser og miljøer.

Foreningen vil herunder arbejde for:
1. bevaring af, og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk     værdifulde bygninger i de vestfynske kommuner.
2. bevaring af de vestfynske gadebilleder og landskabelige omgivelser.
3. udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk    og arkitektonisk og landskabeligt miljø.

Af formålsparagraffen fremgår det således, af foreningen varetager bevaringsinteresser i bred forstand, arkitektonisk, kulturhistorisk og landskabeligt, og på flere niveauer fra håndværksmæssige detaljer over enkeltbygninger eller anlæg til større sammenhænge i byerne, landsbyerne og oplandet.

Bestyrelsen har gennem foredrag, udstillinger og deltagelse i lokal planlægningsdebat at opfylde de overordnede dele af foreningens formål.
Mens besøg i særlige bygninger som Plums trælade, Flenstofte og Brahesborg har givet mulighed for at formidle viden om håndværksmæssig kunnen og kvalitet samt de udfordringer af teknisk og økonomisk art ejere af sådanne bygninger står overfor mht. vedligeholdelse og istandsættelse.
Guidede ture i lokalområderne ser bestyrelsen, som en god måde at skabe interesse for og kendskab til bygningsmæssige og landskabelige kvaliteter, der findes på Vestfyn og vi alle kan glædes over.

 

 

VEDTÆGTER

for

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur På Vestfyn
 

Navn og Hjemsted
§ 1
Foreningens navn er ”Foreníngen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn”.
Dens hjemsted er Assens.

 

Formål
§ 2
Foreningens formål er at virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af Vestfyns bebyggelser og miljøer.
Foreningen vil herunder arbejde for:

  1. Bevaring af respekten af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger i de vestfynske kommuner.

  2. Bevaring og udvikling af de vestfynske gadebilleder og landskabelige omgivelser.

  3. Udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.

 

§ 3
Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag og ekskursioner samt søge at udgive skrifter om den vestfynske arkitektur eller enkelte bygninger. Foreningen vil endvidere i skrift eller på anden måde opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse af bygninger. Foreningen vil samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur om at foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger og tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter og anlæg.

 

Medlemskreds
§ 4
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner.
Hvert af disse medlemmer, der ikke er i restance i foreningen, og som har været medlem i mindst 3 måneder har én stemme på den i § 5 nævnte generalforsamling.

 

Generalforsamling
§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Til generalforsamlingen indkaldes der skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Ordinær dagsorden er:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

  3. Regnskab og status til godkendelse for det forløbne regnskabsår.

  4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent jf. § 7

  5. a. Valg af bestyrelse, jf. vedtægtens § 6.

b. Valg af 2 suppleanter.
c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

  1. Behandling af indkomne forslag.

  2. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt begæres af mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes med mindst 2 ugers varsel senest én uge efter, at begæringen er indgivet. Dagsorden vedlægges.

 

Bestyrelsen
§ 6
Bestyrelsen består af  7 medlemmer.
Valgperioden for de af generalforsamlingen valgte medlemmer er på 2 år, således at et lige antal medlemmer afgår i ved generalforsamlingen i lige årstal og et ulige antal i ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.

 

§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed udsættes afgørelsen, indtil der opnås flertal.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden.
Hvervene er ulønnede. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og kan antage lønnet medhjælp, såvel fast som midlertidigt. Foreningen tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Foreningens midler
§ 8
Foreningen medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen som et minimumsbeløb, der gælder personlige medlemmer. Organisationer, foreninger, selskaber og institutioner betaler et kontingent, som o hvert tilfælde fastsættes efter forhandling med bestyrelsen. Dog kan dette ændres af generalforsamlingen. Herudover ønskes midler tilvejebragt ved tilskud og bidrag fra anden side.

 

Formuen
§ 9
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Kontantbeholdningen skal indsættes i et lokalt pengeinstitut.

 

Regnskab og revision
§ 10
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal foreligge i revideret stand ved den efterfølgende ordinære generalforsamling. Regnskabet skal underskrives af begge revisorer.

 

Vedtægtsændringer
§ 11
Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt 3/4 af deltagerne på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som et punkt på dagsordenen, har stemt for forslaget.

 

§ 12
Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

 

Opløsning
§ 13
I tilfælde af foreningens opløsning overgår den eventuelle formue til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur eller lignende formål.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. november 2000.
§ 6 og § 7 er ændret på generalforsamlingen d.  24. marts 2004.