Stort informationsmøde i
Hjemstavnsgaarden, Gummerup!

Skal du istandsætte vinduer i sommerferien?
Informationsaften med arkitekt Tove Lading m.a.a.
Så er der råd og vejledning at hente, når Bygningskultur Danmark afholder aften-arrangement om vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer med arkitekt Tove Lading. 

I samarbejde med Foreningen Straatag og BY&LAND-Vestfyn
arrangerede vi et vindueskursus på Hjemstavnsgaarden, Gummerup.

Der er adgang for alle med interesse for vedligeholdelse af vores gamle bygningskultur.
Et samarbejde mellem Bygningskultur Danmark, BY&LAND-Vestfyn, Foreningen Straatag og BYFO ( Bygnings Frednings Foreningen) muliggør dette arrangement, der vil hjælpe os med at bevare de gamle vinduer. Fremover vil der blive arrangeret møder med andre emner.

BYFO (Bygnings Frednings Foreningen) yder økonomisk støtte til arrangementet.

Vedligeholdelsesfrie vinduer kan vi ikke give dig – men du får gode råd til, hvordan du på en overkommelig måde kan bevare dine vinduer. Og rådene er rettet specielt til hver deltager, da Tove Lading tager udgangspunkt i deltagernes egne vinduer. Send billeder af dine vinduer til hende, så vil hun på baggrund af dem stille en diagnose og fortælle om, hvilke muligheder der er for istandsættelse eller udskiftning.

Tove Lading er praktiserende arkitekt og har i mange år beskæftiget sig med vinduer. I 2004 udsendte hun CD-rommen "Viden om Vinduer", der både er et 'vinduesleksikon' og rummer en række værktøjer, primært rettet mod rådgivere. Derudover har hun gennemført en række forsøgsprojekter og undersøgelser i samarbejde med bl.a. By og Byg, og hun er forfatter til flere bøger og pjecer om vinduesistandsættelse samt til Byg Erfa-bladet om samme emne. Og så har hun praktisk erfaring med selv at istandsætte vinduer.

Målgruppen for arrangementet er fortrinsvis ejere og beboere af den gamle bygningsmasse.. Har du en bygning med en større, samlet vinduesmængde som f.eks. en herregård, udvikler vi gerne et arrangement netop til dét behov.!


Herregårdsdage på Hagenskov Gods
11. - 12. september 2004

I tilknytning til Herregårdsdagene på Hagenskov d. 11.-12. september indbyder Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Vestfyn interesserede til at være med på en cykeltur i Hagenskovs nærmeste omegn lørdag d. 11. sept. Undervejs på turen vil vi passere statshusmandsbrug udstykket fra Hagenskov Gods og en række ældre bygninger, der tidligere var knyttet til godset. Desuden vil godsets indflydelse på kulturlandskabet kunne fornemmes. Vi satser på godt vejr, så husk cyklerne. For et begrænset deltagerantal kan turen køres i hestevogn (20 kr/pers). Foreningen deltager i det øvrige arrangement på Hagenskov Gods bl.a. med et foredrag om statshusmandsbrugene, der i 1927 blev udstykket fra godset.


Fynske sulebygninger

Onsdag d. 21.april 2004
Foredrag på Højskolen på Helnæs, Helnæs
Byvej 63, Helnæs, 5631 Ebberup.

Anders Myrtue, Odense Bys Museer, vil fortælle om fynske sulebygninger.
GENERALFORSAMLING 2004

Onsdag d. 24. marts 2004 afholder vi generalforsamling på Køng Mølle, Byvejen 2, Køng, Glamsbjerg.Søndag d. 19. oktober 2003 

På vores rundttur i Haarby midte, var vi først blevet inviteret indenfor af de nye ejere af Haarby Gl. Apotek. Vi takker for den store gæstfrihed og fordi vi fik lov at se alle de fine bygningsdetaljer huset har. Vi fik også lejlighed til at studere blåtrykket fra de oprindelige arkitekttegninger af huset. Bagefter gik vi over gaden til Pilegaard, hvor der ligeledes blev budt indenfor. Mens kaffen blev nydt, blev husets historie beskrevet, samt detaljer om byggesum osv. Mange fine detaljer er ligeledes bevaret i dette fine hus fra 1930. Vi takker for stor gæstfrihed her også. Efter kaffen gik vi lige over vejen, hvor vi var indbudt til at besigtige Aagaarden udefra. Desværre var der ikke så mange fremmødte denne dag, hvilket vi selvfølgelig beklager.

 

 

Cykeltur i Dreslette sogn d. 31. august 2003

Under overskriften Dreslette set fra cykelsadel havde Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur og Dreslette Sogns Beboerforening i samarbejde med Esben Hedegaard fra Svendborg og Omegns Museum samlet godt 20 cyklister til en cykeltur rundt i sognet. Efter en regnfuld lørdag og en enkelt middagsbyge viste vejret sig fra sin smukkeste side, heldigvis.

Turens udgangspunkt var Dreslette kirke fra hvis tårn, man har et ganske god overblik over det meste af sognet. Esben Hedegaard præsenterede kort Odense Bys Museers undersøgelse af gårde opført 1800-1940, hvor over 1000 gårde blev studeret bl.a. i Sønderby og Dreslette sogne. I perioden oplevede landbruget to velstandsperioder, 1850-60 og 1910-20, hvilket afspejledes i landbrugsbyggeriet. De mest velbevarede gårde, er dem, hvor pengene var knappe eller hvor ejeren eller ejerne var ugifte; mens velstand eller familestiftelse oftest har givet anledning til større forandringer.

Fra kirken på Kirkevej fulgte vi ruten: Nørrelundsvej, Mosegårdsvej, Vandværksvej, Tømmergyden, Søbrovej, Skårupvej, Gl. Skolevej, Ørbækvej og Snavevej.

Bygningerne på de 10 ejendomme, der blev besigtiget, er opført mellem 1790-erne og 1990-erne. Og på en enkelt (Mensalgården i Skårup) findes bygningsdele, som ved hjælp af dendrokronologi er påvist at stamme fra ca.1576. Adskillige byggemetoder og stilarter er repræsenteret ved de få ejendomme.

Vi fik en særlig beretning om Solhøj på Nørellundsvej, der i 1839-41 blev opført som enkesæde af provst Seidelin. Hovedhuset, som er ren nyklassicisme, signalerer magt og velstand. Murene, som er 50 cm tykke, er opført af brændte sten i kalkmørtel yderst med en indre del opmuret i lermørtel, mens skillevæggene er opført i bindingsværk med soltørrede sten i tavlene. De nuværende ejere har gjort en stor indsats for at renovere bygningen, som er fredet, i overensstemmelse med dens stil og tid, samtidig med at den er bolig for en familie. Vi fik fortalt at de flotte vinduer, har erstattet hele termoruder, som ikke kunne åbnes. Husets ydermure var tidligere med brune sålbænke og gesimser, og taget var for 15 år siden tækket med sorte og røde tegl imellem hinanden.

Modsætningen til Solhøj var en lille trelænget ejendom på Vandværksvej (fredet), der blev beskrevet som et typisk og fint eksempel på fynsk bindingsværk fra 1700-tallet med sort opstolpning, gule undertavl og hvide overtavl samt det det særprægede skråt afskårne hjørne.

Naboejendommen (Sognefogedgården) er bygget i en helt anden stil - villastil, tyskerstil el. historiscisme - med blank mur i gule eller røde (brændte) sten og dekorationer i form af stik, blændinger, sparenicher mv., stort udhæng på stuehuset, altså en bygning præget af stor højde og dybde.

Ikke mange gårde er uforandrede over tid, nogle er genopført efter brand og derfor helt forandrede, andre er helt eller delvist ombyggede i fremskridtets ånd. Nogle er særdeles velholdte og velbevarede, mens andre har været knap så begunstigede. Men fælles er, at alle rummer en historie og alle bidrager til fortællingen om Dreslette sogn og dets beboere gennem 300 år.
Afslutningsvis kan vi konstatere, at der alene i Dreslette sogn er huse og gårde til adskillige ture.

 

 


Besøg på Brahesborg Gods


Søndag d. 15. juni 2003 havde foreningen fået lov at besøge Brahesborg Gods.

Det blev et vellykket besøg med ca. 15 deltagere, deriblandt Henrik Hoffmeyer (fmd. for Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur). Ved hovedtrappen gav Peter Cederfeld en særdeles interessant gennemgang af godsets bebyggelses- og slægtshistorie, hvorefter vi blev vist rundt i hovedbygningen. Vi så mange gode eksempler på at overvejelserne omkring materialer og metoder i vedligeholdelses- og istandsættelsearbejdet er sket under hensyntagen til husets historie og stil. Mange af os, der var tilstede kunne nikke genkendende til en stor del af overvejelserne; men det praktiske og økonomiske omfang heraf er af en noget anden skala end de fleste kan forholde sig til.

Bente Nielsen, Formand for FBL - Vestfyn